WŁAŚCIWOŚĆ SĄDÓW POWSZECHNYCH W ZAKRESIE ROZPATRYWANIA SPORÓW NA TLE DOTACJI


Sąd Najwyższy stwierdził, że fakt iż źródłem roszczenia w zakresie źle przyznawanych dotacji dla przedszkoli niepublicznych jest decyzja organu administracyjnego, to nie przesądza tego, że na jej tle nie może powstać stosunek cywilnoprawny. Powyższe stanowisko zostało oparte na wyjaśnieniu,
iż w pojęciu sprawy cywilnej mieszczą się również spory o roszczenia pieniężne mające swoje źródło w aktach administracyjnych. Podobne stanowisko na tle dotacji przyznawanej na podstawie
art. 90 ustawy o systemie oświaty zajął Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 3 stycznia 2007 r.(sygn. akt IV CSK 312/06) w którym to stwierdził, że przepis ten kreuje pomiędzy jednostką samorządu terytorialnego właściwą do wypłaty dotacji, a osobą prowadzącą palcówkę niepubliczną uprawnioną do otrzymania takiej dotacji stosunek cywilnoprawny odpowiadający cechom zobowiązania
w rozumieniu art. 353 § 1 k.c. Stanowisko to zostało podtrzymane w innych orzeczeniach Sądu Najwyższego. Pogląd taki zasługuje w pełni na aprobatę, gdyż żądanie od organu jednostki samorządu terytorialnej należnej kwoty ma swoje źródło w delikcie, jakim było jej niewłaściwe obliczenie
i wypłacenie. W takiej sytuacji Przedszkola występujące z powyższym roszczeniem, nie żądają wypłacenia dotacji, ale odszkodowania za niezgodne z prawem pozbawienie przy okazji ustalania i wypłacania dotacji należnej kwoty. Niezgodne z budżetem na dany rok wyliczenie dotacji i nie przekazanie jej uprawnionemu jest deliktem polegającym na tym, że organ administracji nie zastosował się do ogólnie wiążących przepisów prawa. Jeżeli na skutek tego niezgodnego z prawem zachowania uprawniony do dotacji poniósł szkodę, która pozostaje w adekwatnym związku przyczynowym z tym deliktem, może dochodzić przed sądem powszechnym odszkodowania na podstawie przepisów o czynach niedozwolonych. Tylko te przepisy określają, bowiem precyzyjnie przesłanki i terminy dochodzenia jego roszczenia związanego z niezgodnym z prawem obliczenia
w wypłacenia mu należnej dotacji. (Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 27 marca 2019 r. sygn. akt VCSK 101/08)

Zespół Kancelarii

Oceń post

Kliknij aby ocenić

Średnia ocena / 5. Głosów:

As you found this post useful...

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

stat4u