Blog prawny

Prawnik Na Sygnale – Decyzja o Warunkach Zabudowy.

Decyzję o warunkach zabudowy wydaje, z zastrzeżeniem ust. 3, wójt, burmistrz albo prezydent miasta po uzgodnieniu z organami, o których mowa w art. 53 ust. 4, i uzyskaniu uzgodnień lub decyzji wymaganych przepisami odrębnymi. Decyzje o warunkach zabudowy na terenach zamkniętych wydaje wojewoda. Wydanie decyzji o warunkach zabudowy jest możliwe jedynie w przypadku łącznego spełnienia następujących […]

Prawnik Na Sygnale – uprawnienia żołnierza-matki karmiącej piersią

Żołnierz zawodowy – kobieta karmiąca dziecko piersią posiada prawo do dwóch półgodzinnych przerw wliczanych do czasu służby. W przypadku karmienia więcej niż jednego dziecka żołnierz zawodowy – kobieta ma prawo do dwóch 45-minutowych przerw. Przerwy na karmienie mogą być na wniosek żołnierza zawodowego – kobiety udzielane łącznie. Przerwy nie przysługują w czasie ogłoszonej mobilizacji, stanu […]

Prawnik Na Sygnale – Zasadnicza Służba Wojskowa

Obowiązkowa zasadnicza służba wojskowa jest pełniona z uwzględnieniem potrzeb Sił Zbrojnych. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, na wniosek Rady Ministrów, wprowadza, w drodze rozporządzenia, obowiązek pełnienia zasadniczej służby wojskowej, określając termin jej rozpoczęcia i zakończenia, z uwzględnieniem potrzeb Sił Zbrojnych. Czas trwania obowiązkowej zasadniczej służby wojskowej wynosi 9 miesięcy. Służbę, o której mowa w ust. 1, odbywa […]

Prawnik Na Sygnale – raport dyscyplinarny

Orzeczenie kończące postepowanie dyscyplinarne przełożony dyscyplinarny wydaje w czasie raportu dyscyplinarnego, z zastrzeżeniem art. 384 ust. 5. Do udziału w raporcie dyscyplinarnym, podając termin i miejsce jego przeprowadzenia, przełożony dyscyplinarny wzywa: 1) obwinionego; 2) obrońcę obwinionego; 3) rzecznika dyscyplinarnego. Przełożony dyscyplinarny może zwolnić z obowiązku stawiennictwa do raportu dyscyplinarnego osoby wskazane w art. 401 ust. 2, jeżeli […]

Prawnik Na Sygnale – badanie zdolności do wykonywania obowiązków służbowych

Badanie na zawartość w organizmie alkoholu, środków odurzających lub innych substancji – zasady ujęte w ustawie o obronie Ojczyzny. W celu ustalenia zdolności do wykonywania obowiązków służbowych żołnierz jest obowiązany poddać się, na żądanie dowódcy jednostki wojskowej, w której pełni służbę, badaniu na zawartość w organizmie alkoholu, środków odurzających, substancji psychotropowych lub innych podobnie działających […]

Prawnik Na Sygnale – obowiązki kierującego pojazdem

Kierującego pojazdem obowiązuje ruch prawostronny.  Kierujący pojazdem, korzystając z drogi dwujezdniowej, jest obowiązany jechać po prawej jezdni; do jezdni tych nie wlicza się jezdni przeznaczonej do dojazdu do nieruchomości położonej przy drodze.  Kierujący pojazdem, korzystając z jezdni dwukierunkowej co najmniej o czterech pasach ruchu, jest obowiązany zajmować pas ruchu znajdujący się na prawej połowie jezdni. […]

Prawnik Na Sygnale – działalność publiczna żołnierza zawodowego

W czasie pełnienia zawodowej służby wojskowej żołnierzowi zawodowemu nie wolno: 1) być członkiem partii politycznej ani stowarzyszenia, organizacji lub ruchu obywatelskiego, stawiających sobie cele polityczne; 2) brać udziału w zgromadzeniach o charakterze politycznym; 3) prowadzić działalności politycznej. Zastrzeżenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, nie dotyczy zgromadzeń związanych z wyborami władz państwowych i […]

Prawnik Na Sygnale – KIO – Krajowa Izba Odwoławcza

Nasza Kancelaria specjalizuje się miedzy innymi w obsłudze prawnej JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, PRZEWOŹNIKÓW CZY TEŻ SZPITALI. Ten rodzaj obsługi sprowokował nową specjalność – reprezentację w sporach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Miło jest mi poinformować, że Nasza Kancelaria w samym tylko LISTOPADZIE 2022r. wygrała przed KIO dwie sprawy dotyczące dwóch różnych PRZEWOŹNIKÓW. Specjalne podziękowania dla Pani […]

Prawnik Na Sygnale – uprawnienia Strażaków w czasie akcji ratowniczej

Strażacy biorący udział w akcji ratowniczej, w zakresie niezbędnym do prowadzenia akcji, mają prawo korzystania z: 1) dróg, gruntów i zbiorników wodnych państwowych, komunalnych i prywatnych; 2) komunalnych i prywatnych ujęć wodnych i środków gaśniczych. W okolicznościach uzasadnionych stanem wyższej konieczności strażak kierujący akcją ratowniczą ma prawo zarządzenia: 1) ewakuacji ludzi i mienia z terenu […]

Prawnik Na Sygnale – Jazda pojazdem mechanicznym po spożyciu alkoholu

  Kto, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega karze aresztu albo grzywny nie niższej niż 2500 złotych.  Tej samej karze podlega, kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem podobnie działającego środka, prowadzi na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w […]

1 2 3 4 5
stat4u