Blog prawny

Farmy Fotowoltaiczne – czy to się opłaca?

Farmy fotowoltaiczne powstają jak grzyby po deszczu. Właściciele gruntów są kuszeni łatwym zarobkiem w formie czynszu rocznego opłacanego w ramach umowy zawieranej najczęściej na 29 lat. Czy to jest dobry interes, czy interes Właściciela gruntu jest właściwie zabezpieczony. NASZA KANCELARIA przeanalizowała dziesiątki takich umów, wniosek nasuwa się jeden. Umowy są jednostronne, zabezpieczają interes Dzierżawcy kosztem […]

Prawnik Na Sygnale – Decyzja o Warunkach Zabudowy.

Decyzję o warunkach zabudowy wydaje, z zastrzeżeniem ust. 3, wójt, burmistrz albo prezydent miasta po uzgodnieniu z organami, o których mowa w art. 53 ust. 4, i uzyskaniu uzgodnień lub decyzji wymaganych przepisami odrębnymi. Decyzje o warunkach zabudowy na terenach zamkniętych wydaje wojewoda. Wydanie decyzji o warunkach zabudowy jest możliwe jedynie w przypadku łącznego spełnienia następujących […]

Prawnik Na Sygnale – uprawnienia żołnierza-matki karmiącej piersią

Żołnierz zawodowy – kobieta karmiąca dziecko piersią posiada prawo do dwóch półgodzinnych przerw wliczanych do czasu służby. W przypadku karmienia więcej niż jednego dziecka żołnierz zawodowy – kobieta ma prawo do dwóch 45-minutowych przerw. Przerwy na karmienie mogą być na wniosek żołnierza zawodowego – kobiety udzielane łącznie. Przerwy nie przysługują w czasie ogłoszonej mobilizacji, stanu […]

Prawnik Na Sygnale – Zasadnicza Służba Wojskowa

Obowiązkowa zasadnicza służba wojskowa jest pełniona z uwzględnieniem potrzeb Sił Zbrojnych. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, na wniosek Rady Ministrów, wprowadza, w drodze rozporządzenia, obowiązek pełnienia zasadniczej służby wojskowej, określając termin jej rozpoczęcia i zakończenia, z uwzględnieniem potrzeb Sił Zbrojnych. Czas trwania obowiązkowej zasadniczej służby wojskowej wynosi 9 miesięcy. Służbę, o której mowa w ust. 1, odbywa […]

Prawnik Na Sygnale – raport dyscyplinarny

Orzeczenie kończące postepowanie dyscyplinarne przełożony dyscyplinarny wydaje w czasie raportu dyscyplinarnego, z zastrzeżeniem art. 384 ust. 5. Do udziału w raporcie dyscyplinarnym, podając termin i miejsce jego przeprowadzenia, przełożony dyscyplinarny wzywa: 1) obwinionego; 2) obrońcę obwinionego; 3) rzecznika dyscyplinarnego. Przełożony dyscyplinarny może zwolnić z obowiązku stawiennictwa do raportu dyscyplinarnego osoby wskazane w art. 401 ust. 2, jeżeli […]

Prawnik Na Sygnale – badanie zdolności do wykonywania obowiązków służbowych

Badanie na zawartość w organizmie alkoholu, środków odurzających lub innych substancji – zasady ujęte w ustawie o obronie Ojczyzny. W celu ustalenia zdolności do wykonywania obowiązków służbowych żołnierz jest obowiązany poddać się, na żądanie dowódcy jednostki wojskowej, w której pełni służbę, badaniu na zawartość w organizmie alkoholu, środków odurzających, substancji psychotropowych lub innych podobnie działających […]

Prawnik Na Sygnale – obowiązki kierującego pojazdem

Kierującego pojazdem obowiązuje ruch prawostronny.  Kierujący pojazdem, korzystając z drogi dwujezdniowej, jest obowiązany jechać po prawej jezdni; do jezdni tych nie wlicza się jezdni przeznaczonej do dojazdu do nieruchomości położonej przy drodze.  Kierujący pojazdem, korzystając z jezdni dwukierunkowej co najmniej o czterech pasach ruchu, jest obowiązany zajmować pas ruchu znajdujący się na prawej połowie jezdni. […]

Prawnik Na Sygnale – działalność publiczna żołnierza zawodowego

W czasie pełnienia zawodowej służby wojskowej żołnierzowi zawodowemu nie wolno: 1) być członkiem partii politycznej ani stowarzyszenia, organizacji lub ruchu obywatelskiego, stawiających sobie cele polityczne; 2) brać udziału w zgromadzeniach o charakterze politycznym; 3) prowadzić działalności politycznej. Zastrzeżenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, nie dotyczy zgromadzeń związanych z wyborami władz państwowych i […]

Prawnik Na Sygnale – KIO – Krajowa Izba Odwoławcza

Nasza Kancelaria specjalizuje się miedzy innymi w obsłudze prawnej JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, PRZEWOŹNIKÓW CZY TEŻ SZPITALI. Ten rodzaj obsługi sprowokował nową specjalność – reprezentację w sporach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Miło jest mi poinformować, że Nasza Kancelaria w samym tylko LISTOPADZIE 2022r. wygrała przed KIO dwie sprawy dotyczące dwóch różnych PRZEWOŹNIKÓW. Specjalne podziękowania dla Pani […]

Prawnik Na Sygnale – uprawnienia Strażaków w czasie akcji ratowniczej

Strażacy biorący udział w akcji ratowniczej, w zakresie niezbędnym do prowadzenia akcji, mają prawo korzystania z: 1) dróg, gruntów i zbiorników wodnych państwowych, komunalnych i prywatnych; 2) komunalnych i prywatnych ujęć wodnych i środków gaśniczych. W okolicznościach uzasadnionych stanem wyższej konieczności strażak kierujący akcją ratowniczą ma prawo zarządzenia: 1) ewakuacji ludzi i mienia z terenu […]

1 2 3 4 5
stat4u