KANCELARIA

RADCÓW PRAWNYCH S.C.

K. Przymęcka & J. Przymęcki

GRUPA PRAWNA

-------------------------------------------

Blog prawny

Zawieszenie w czynnościach służbowych żołnierza zawodowego

  Żołnierzowi zawodowemu, który został zawieszony w czynnościach służbowych albo tymczasowo aresztowany, zawiesza się od najbliższego terminu płatności połowę ostatnio otrzymanego uposażenia zasadniczego oraz wypłatę dodatków o charakterze stałym, a także wypłatę należności pieniężnych, o których mowa w art. 458 i art. 459 pkt 1 i 3.W przypadku umorzenia postępowania karnego lub dyscyplinarnego albo uniewinnienia […]

Dopuszczalność pobierania nauki przez żołnierza zawodowego

Żołnierz zawodowy może pobierać naukę, jeżeli nie koliduje to z wykonywaniem przez niego zadań służbowych. Żołnierz zawodowy pisemnie informuje o fakcie pobierania nauki dowódcę jednostki wojskowej, w której zajmuje stanowisko służbowe. Żołnierz zawodowy może wystąpić do dowódcy, o którym mowa w ust. 2, z wnioskiem o udzielenie pomocy w związku z pobieraniem nauki. Pomoc, o […]

Rozwiązanie przez pracodawcę stosunku pracy z małżonkiem żołnierza

  W okresie odbywania przez żołnierza obowiązkowej zasadniczej służby wojskowej rozwiązanie przez pracodawcę stosunku pracy z małżonkiem żołnierza może nastąpić wyłącznie z winy pracownika oraz w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy.  Pracownik powołany do terytorialnej służby wojskowej otrzymuje od pracodawcy odprawę w wysokości dwutygodniowego wynagrodzenia obliczonego według zasad określonych dla ustalania ekwiwalentu za urlop […]

Zwolnienie od pracy bez prawa do wynagrodzenia

  Na wniosek pracownika powołanego do czynnej służby wojskowej, z wyłączeniem zawodowej służby wojskowej, oraz pełniącego służbę w rezerwie pracodawca jest obowiązany udzielić mu zwolnienia od pracy bez zachowania prawa do wynagrodzenia na 2 dni. Przepisu nie stosuje się w przypadku powołania w trybie natychmiastowego stawiennictwa.  Na wniosek pracownika, który pełnił terytorialną służbę wojskową rotacyjnie, […]

Zwrot Kosztów Postępowania Cywilnego

    ZWROT KOSZTÓW POSTĘPOWANIA Przepis art. 102 KPC ma charakter wyjątkowy, stanowi odstępstwo od zasady odpowiedzialności za wynik sprawy będącej osnową systemu orzekania o kosztach procesu. Zgodnie z tym przepisem sąd może zasądzić od strony przegrywającej tylko część kosztów albo nie obciążać jej w ogóle kosztami, gdy zachodzi wypadek szczególnie uzasadniony. Treść art. 102 […]

Proces Budowlany – odstąpienie od umowy a sprawa wynagrodzenia

Odstąpienie od umowy o roboty budowlane na podstawie art. 6491 § 1 KC wywołuje skutki na przyszłość (ex nunc). Oznacza to, że co do wykonanych dotychczas prac obowiązują ogólne reguły związane z wykonaniem umowy o roboty budowlane. Strony umowy powinny zatem przystąpić do odbioru, o jakim mowa w art. 647 KC a inwestor na jego podstawie […]

Prawo Budowlane – Zacienienie

„Nieuwzględnienie przez organ I instancji wyegzekwowania od inwestora obowiązku przedłożenia analizy przesłaniania i zacienienia dla budynku na działce (…) pod kątem możliwego jej zagospodarowania  z punktu widzenia treści art. 5 ust. 1 pkt 9 Prawa Budowlanego, spowodowało że wydana decyzja została obarczona wadą” (orzeczenie – Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 10 sierpnia 2022r.  WIN-II.7840.4.86.2022)

PROCES BUDOWLANY

W sytuacji gdy budowa obiektu została zaplanowana na nieruchomości, będącej współwłasnością inwestorów i innych osób, to brak potwierdzonej zgody pozostałych współwłaścicieli na realizację robót budowlanych był równoznaczny z brakiem po stronie inwestorów prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (II OSK 832/21 – wyrok NSA (N) z dnia 17-03-2022, źródło LEGALIS)

KOWR – Sprzedaż Ogródka Przydomowego

      Krajowy Ośrodek może przeznaczyć do sprzedaży ogródki przydomowe i garaże. Osobami uprawnionymi do ich nabycia są korzystający z ogródków i garaży, tym samym nie ma konieczności, aby osoby wyrażające wolę nabycia legitymowały się się jakimkolwiek tytułem prawnym do tych ogródków lub garaży, co więcej osoby wyrażające wolę zakupu nie muszą pozostawać najemcami […]

CEREMONIAŁ WOJSKOWY

Ceremoniał Wojskowy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej” jest kodeksem postępowania oraz zbiorem zasad i form, określających zespołowe i indywidualne zachowanie żołnierzy oraz osób cywilnych biorących udział w uroczystościach państwowych, wojskowych oraz o charakterze patriotycznym, patriotyczno-religijnym lub religijnym, organizowanych z udziałem wojskowej asysty honorowej. Aktualnie obowiązujący Ceremoniał Wojskowy został wprowadzony w życie Decyzją 393/MON Ministra Obrony Narodowej […]

Ulga abolicyjna – zmiany od 1 stycznia 2021r.

Ulga abolicyjna – zmiany od 1 stycznia 2021r. Dnia 28 października 2020r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra finansów. Nowelizacja zmieni […]

DODATEK SOLIDARNOŚCIOWY

DODATEK SOLIDARNOŚCIOWY   Dodatek solidarnościowy przysługuje osobie, która w 2020 r. podlegała ubezpieczeniom społecznym z tytułu stosunku pracy na podstawie ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych przez łączny okres co najmniej 60 dni oraz: 1)z którą po dniu 15 marca 2020 r. pracodawca rozwiązał umowę o pracę za wypowiedzeniem lub […]

KORONAWIRUS 2020 – praktyczne informacje

Ograniczeń ciąg dalszy i tak zgodnie z treścią Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii z dnia 16 maja 2020r. do odwołania nakłada się obowiązek zakrywania, przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego, o którym mowa w art. 40 ust. […]

KORONAWIRUS 2020 – zakrywanie ust i nosa

  Od 16 kwietnia 2020r. obowiązuje kolejne ograniczenie w prawach obywatelskich polegające na obowiązku zakrywania ust i nosa. W jakich miejscach takie ograniczenie obowiązuje oraz jak to robić jest rzeczą już powszechnie znaną, informacje takie są podawane prawie przez wszystkie dostępne media. Nikt nie wspomina jednak o tym, że osoba z zakrytymi ustami i nosem ma obowiązek […]

Okoliczności Ogłoszenia Upadłości

Podstawą ogłoszenia upadłości jest niewypłacalność dłużnika stosownie do treści art. 10 Prawa upadłościowego. Dłużnikiem na tle omawianego przepisu jest podmiot posiadający zdolność upadłościową określoną w art. 5 Prawa upadłościowego oraz osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej. Przy czym wobec konsumenta można ogłosić upadłość, chociażby dłużnik miał tylko jednego wierzyciela – art. 4912 ust. 2 ww. ustawy. […]

KORONAWIRUS w Polsce – kwarantanna a wynagrodzenie za pracę

Na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej od 20 marca 2020r. do odwołania Minister Zdrowia ogłosił stan epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-cov-2. W tym okresie osoba przekraczająca granicę państwową, w celu udania się do swojego miejsca zamieszkania lub pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązana: 1)przekazać funkcjonariuszowi Straży Granicznej, o którym mowa w ustawie z […]

KORONAWIRUS w Polsce – praktyczne informacje

Upadłość konsumencka jest ciekawą formą „wyjścia na prostą” z problemów i długów, z którymi zmagają się konsumenci, czyli osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej. Przepisy regulujące upadłość konsumencką znajdują się w ustawie z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. 2019, poz. 498 ze zm.). Wiele osób zastanawia się kto może złożyć wniosek […]

KORONAWIRUS w Polsce – praktyczne informacje

Na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej od 20 marca 2020r. do odwołania Minister Zdrowia ogłosił stan epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-cov-2. Czy i jak przekłada się to na miejsca kultu religijnego. I tak Minister wprowadził czasowe ograniczenie w sprawowaniu kultu religijnego w miejscach publicznych, w tym w budynkach i innych obiektach kultu religijnego. Ograniczenie […]

KORONAWIRUS w Polsce – Praktyczne Informacje

Na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej od 20 marca 2020r. do odwołania Minister Zdrowia ogłosił stan epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-cov-2. Taki stan prawny stwarza nowe warunki a raczej ograniczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej. I tak w okresie, o którym mowa wyżej, zakazuje się wywozu lub zbywania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej respiratorów oraz kardiomonitorów. […]

KARY UMOWNE w świetle aktualnej linii orzeczniczej SN

Dopuszczalność zastrzeżenia kary umownej   Konstruując różnego rodzaju umowy istotnym elementem jest prawidłowe wskazanie/zastrzeżenie kar umownych, które w pewien sposób będą chronić daną stronę, w sytuacji gdyby druga strona dopuściła się określonych naruszeń. Jednakże, jak wynika z najnowszego orzecznictwa Sądu Najwyższego, nie wszystkie zastrzeżenia w zakresie kar umownych w przypadku gdy mamy do czynienia ze […]

ZASADY WYDAWANIA BILETU PODRÓŻNYM

Bezspornym jest, że kierowca autobusu wykonujący regularny przewóz osób ma obowiązek wydania biletu pasażerowi, który uiścił w tym celu odpowiednią opłatę. Brak wydania biletu, będzie skutkowało nałożeniem na przewoźnika odpowiedniej kary pieniężnej zgodnie z obowiązującymi przepisami o transporcie drogowym. Natomiast, jak wynika z orzecznictwa również wydanie biletu w nieodpowiednim czasie, naraża kierowcę na przedmiotową karę. […]

WŁAŚCIWOŚĆ SĄDÓW POWSZECHNYCH W ZAKRESIE ROZPATRYWANIA SPORÓW NA TLE DOTACJI

Sąd Najwyższy stwierdził, że fakt iż źródłem roszczenia w zakresie źle przyznawanych dotacji dla przedszkoli niepublicznych jest decyzja organu administracyjnego, to nie przesądza tego, że na jej tle nie może powstać stosunek cywilnoprawny. Powyższe stanowisko zostało oparte na wyjaśnieniu, iż w pojęciu sprawy cywilnej mieszczą się również spory o roszczenia pieniężne mające swoje źródło w […]

Odszkodowanie po sprzedaży pojazdu

  Czy sprzedaż uszkodzonego samochodu przez poszkodowanego pozbawia prawa do odszkodowania?   Właściciel uszkodzonego pojazdu w wyniku kolizji, ma pełne prawo do sprzedaży takiego pojazdu, a jednocześnie ubiegania się o stosowne odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Co więcej, sprzedaż auta nie może również stanowić przyczyny zmniejszenia wysokości takiego odszkodowania. Zbycie jak i korzystanie z […]

Dyskryminacja w zatrudnieniu

Te same obowiązki, to samo stanowisko a jednak inne wynagrodzenie za pracę, czy to możliwe?   Zatrudnienie osób na tym samym stanowisku i powierzenie takich samych obowiązków jak się okazuje nie zawsze gwarantuje jednakowych zarobków i co najważniejsze nie będzie uznawane za przejaw dyskryminacji. Kluczową role odgrywają tutaj takie czynniki jak: wiek, staż pracy i […]

Podróż służbowa

W praktyce Kancelarii mamy do czynienia z wieloma pytaniami odnoszącymi się do zagadnienia obliczania należności z tytułu diet za podróż służbową. Zainteresował nas również temat diet za podróż służbową żołnierzy zawodowych. Zgodnie z art. 86 ust.7 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, żołnierzowi zawodowemu skierowanemu przez dowódcę jednostki wojskowej […]

Witam na Naszym blogu prawnym

W tym miejscu Nasz zespół prawników będzie prezentować a raczej sygnalizować swój pogląd na dane zagadnienie prawne (nie rzadko nowatorski i kontrowersyjny), będziemy także wskazywać na ugruntowaną linię orzeczniczą SN, sądów powszechnych, sądów administracyjnych oraz organów administracji publicznej. Jestem przekonany o tym, iż czas spędzony na Naszej stronie będzie z pożytkiem dla Ciebie lub Twoich […]

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

stat4u