Month: grudzień 2022

IMG20221219094316~2

ŚWIĄTECZNY MIKOŁAJ 2022

W tym roku do Domu Dziecka w Pasymiu, podobnie jak kilka lat temu, zawitał trochę bogatszy Mikołaj niż zwykle. Pomagać Świętemu Mikołajowi to bardzo miłe uczucie i ogromna przyjemność, zwłaszcza jak widzi się uśmiechnięte buzie dzieci. Uśmiechnięta buzia dziecka – to Wielka Rzecz.

Prawnik Na Sygnale – uprawnienia żołnierza-matki karmiącej piersią

Żołnierz zawodowy – kobieta karmiąca dziecko piersią posiada prawo do dwóch półgodzinnych przerw wliczanych do czasu służby. W przypadku karmienia więcej niż jednego dziecka żołnierz zawodowy – kobieta ma prawo do dwóch 45-minutowych przerw. Przerwy na karmienie mogą być na wniosek żołnierza zawodowego – kobiety udzielane łącznie. Przerwy nie przysługują w czasie ogłoszonej mobilizacji, stanu […]

Prawnik Na Sygnale – Zasadnicza Służba Wojskowa

Obowiązkowa zasadnicza służba wojskowa jest pełniona z uwzględnieniem potrzeb Sił Zbrojnych. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, na wniosek Rady Ministrów, wprowadza, w drodze rozporządzenia, obowiązek pełnienia zasadniczej służby wojskowej, określając termin jej rozpoczęcia i zakończenia, z uwzględnieniem potrzeb Sił Zbrojnych. Czas trwania obowiązkowej zasadniczej służby wojskowej wynosi 9 miesięcy. Służbę, o której mowa w ust. 1, odbywa […]

Prawnik Na Sygnale – raport dyscyplinarny

Orzeczenie kończące postepowanie dyscyplinarne przełożony dyscyplinarny wydaje w czasie raportu dyscyplinarnego, z zastrzeżeniem art. 384 ust. 5. Do udziału w raporcie dyscyplinarnym, podając termin i miejsce jego przeprowadzenia, przełożony dyscyplinarny wzywa: 1) obwinionego; 2) obrońcę obwinionego; 3) rzecznika dyscyplinarnego. Przełożony dyscyplinarny może zwolnić z obowiązku stawiennictwa do raportu dyscyplinarnego osoby wskazane w art. 401 ust. 2, jeżeli […]

Prawnik Na Sygnale – badanie zdolności do wykonywania obowiązków służbowych

Badanie na zawartość w organizmie alkoholu, środków odurzających lub innych substancji – zasady ujęte w ustawie o obronie Ojczyzny. W celu ustalenia zdolności do wykonywania obowiązków służbowych żołnierz jest obowiązany poddać się, na żądanie dowódcy jednostki wojskowej, w której pełni służbę, badaniu na zawartość w organizmie alkoholu, środków odurzających, substancji psychotropowych lub innych podobnie działających […]

stat4u