Month: listopad 2022

Prawnik Na Sygnale – obowiązki kierującego pojazdem

Kierującego pojazdem obowiązuje ruch prawostronny.  Kierujący pojazdem, korzystając z drogi dwujezdniowej, jest obowiązany jechać po prawej jezdni; do jezdni tych nie wlicza się jezdni przeznaczonej do dojazdu do nieruchomości położonej przy drodze.  Kierujący pojazdem, korzystając z jezdni dwukierunkowej co najmniej o czterech pasach ruchu, jest obowiązany zajmować pas ruchu znajdujący się na prawej połowie jezdni. […]

Prawnik Na Sygnale – działalność publiczna żołnierza zawodowego

W czasie pełnienia zawodowej służby wojskowej żołnierzowi zawodowemu nie wolno: 1) być członkiem partii politycznej ani stowarzyszenia, organizacji lub ruchu obywatelskiego, stawiających sobie cele polityczne; 2) brać udziału w zgromadzeniach o charakterze politycznym; 3) prowadzić działalności politycznej. Zastrzeżenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, nie dotyczy zgromadzeń związanych z wyborami władz państwowych i […]

Prawnik Na Sygnale – KIO – Krajowa Izba Odwoławcza

Nasza Kancelaria specjalizuje się miedzy innymi w obsłudze prawnej JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, PRZEWOŹNIKÓW CZY TEŻ SZPITALI. Ten rodzaj obsługi sprowokował nową specjalność – reprezentację w sporach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Miło jest mi poinformować, że Nasza Kancelaria w samym tylko LISTOPADZIE 2022r. wygrała przed KIO dwie sprawy dotyczące dwóch różnych PRZEWOŹNIKÓW. Specjalne podziękowania dla Pani […]

Prawnik Na Sygnale – uprawnienia Strażaków w czasie akcji ratowniczej

Strażacy biorący udział w akcji ratowniczej, w zakresie niezbędnym do prowadzenia akcji, mają prawo korzystania z: 1) dróg, gruntów i zbiorników wodnych państwowych, komunalnych i prywatnych; 2) komunalnych i prywatnych ujęć wodnych i środków gaśniczych. W okolicznościach uzasadnionych stanem wyższej konieczności strażak kierujący akcją ratowniczą ma prawo zarządzenia: 1) ewakuacji ludzi i mienia z terenu […]

Prawnik Na Sygnale – Jazda pojazdem mechanicznym po spożyciu alkoholu

  Kto, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega karze aresztu albo grzywny nie niższej niż 2500 złotych.  Tej samej karze podlega, kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem podobnie działającego środka, prowadzi na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w […]

Prawnik Na Sygnale – Zwrot kosztów poniesionych na pomoc prawną

  Żołnierzowi przysługuje zwrot kosztów poniesionych na pomoc prawną, jeżeli postępowanie przygotowawcze wszczęte przeciwko niemu o przestępstwo popełnione w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych zostanie zakończone prawomocnym orzeczeniem o umorzeniu. Koszty w wysokości odpowiadającej wynagrodzeniu jednego obrońcy, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 16 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. – […]

stat4u