Month: październik 2022

Prawnik Na Sygnale – STRAŻ POŻARNA – dodatkowe zajęcie zarobkowe

  Strażak nie może podejmować zajęcia zarobkowego poza służbą bez pisemnej zgody przełożonego uprawnionego do mianowania lub powołania strażaka na stanowisko służbowe.  Strażak nie może wykonywać czynności lub zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy lub podważających zaufanie do Państwowej Straży Pożarnej.  Przełożony uprawniony do mianowania lub powołania, wydając zgodę, o której mowa w ust. […]

Prawnik Na Sygnale – STRAŻ POŻARNA – czasowe powierzenie obowiązków

Strażakowi można powierzyć pełnienie obowiązków służbowych zgodnie z jego kwalifikacjami na innym stanowisku w tej samej jednostce organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej na okres do 6 miesięcy w roku kalendarzowym. W okresie tym strażakowi przysługuje uposażenie przewidziane dla stanowiska, na którym powierza się pełnienie obowiązków, lecz nie niższe od dotychczasowego. (vide: art. 37a ustawy o Państwowej […]

UPRAWNIENIA STRAŻAKÓW

Strażacy biorący udział w akcji ratowniczej, w zakresie niezbędnym do prowadzenia akcji, mają prawo korzystania z: 1) dróg, gruntów i zbiorników wodnych państwowych, komunalnych i prywatnych; 2) komunalnych i prywatnych ujęć wodnych i środków gaśniczych. 2. W okolicznościach uzasadnionych stanem wyższej konieczności strażak kierujący akcją ratowniczą ma prawo zarządzenia: 1) ewakuacji ludzi i mienia z […]

STRAŻ POŻARNA – podstawowe zadania

    Każdy zapewne widział mknący na sygnale przez miasto lub wieś wóz strażacki, ale czy każdy z Was wie czym dokładnie zajmuje się Państwowa Straż Pożarna. I tak Państwowa Straż Pożarną to zawodowa, umundurowana i wyposażona w specjalistyczny sprzęt formacja, przeznaczoną do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami.   Do podstawowych […]

IMG20221003143918~3

Zawieszenie w czynnościach służbowych żołnierza zawodowego

  Żołnierzowi zawodowemu, który został zawieszony w czynnościach służbowych albo tymczasowo aresztowany, zawiesza się od najbliższego terminu płatności połowę ostatnio otrzymanego uposażenia zasadniczego oraz wypłatę dodatków o charakterze stałym, a także wypłatę należności pieniężnych, o których mowa w art. 458 i art. 459 pkt 1 i 3.W przypadku umorzenia postępowania karnego lub dyscyplinarnego albo uniewinnienia […]

stat4u