Month: sierpień 2022

Proces Budowlany – odstąpienie od umowy a sprawa wynagrodzenia

Odstąpienie od umowy o roboty budowlane na podstawie art. 6491 § 1 KC wywołuje skutki na przyszłość (ex nunc). Oznacza to, że co do wykonanych dotychczas prac obowiązują ogólne reguły związane z wykonaniem umowy o roboty budowlane. Strony umowy powinny zatem przystąpić do odbioru, o jakim mowa w art. 647 KC a inwestor na jego podstawie […]

Prawo Budowlane – Zacienienie

„Nieuwzględnienie przez organ I instancji wyegzekwowania od inwestora obowiązku przedłożenia analizy przesłaniania i zacienienia dla budynku na działce (…) pod kątem możliwego jej zagospodarowania  z punktu widzenia treści art. 5 ust. 1 pkt 9 Prawa Budowlanego, spowodowało że wydana decyzja została obarczona wadą” (orzeczenie – Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 10 sierpnia 2022r.  WIN-II.7840.4.86.2022)

PROCES BUDOWLANY

W sytuacji gdy budowa obiektu została zaplanowana na nieruchomości, będącej współwłasnością inwestorów i innych osób, to brak potwierdzonej zgody pozostałych współwłaścicieli na realizację robót budowlanych był równoznaczny z brakiem po stronie inwestorów prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (II OSK 832/21 – wyrok NSA (N) z dnia 17-03-2022, źródło LEGALIS)

stat4u